Behandling af personoplysninger om kunder

Paraplybutik.dk indsamler og behandler oplysninger om dig, når du bliver kunde, og i løbet af kundeforholdet, i henhold til gældende regler om databeskyttelse.

Behandling og indsamling af oplysninger, omfatter de oplysninger du selv indtaster i forbindelse med din afgivelse af ordren, indsamling, registrering, opbevaring, samt brug og videregivelse af personligt identificerbare oplysninger om dig.

Indsamling og behandling
Vi indsamler og behandler de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne levere de bestilte varer.

Vi indsamler data direkte fra dig selv, når du bliver kunde hos os.

Vi behandler forskellige typer af oplysninger om dig som kunde herunder:

 • Navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse
 • leveringsadresse
 • Oplysninger om betalinger, evt. restancer
 • Eventuelle klagesager

Anvendelse og videregivelse af personoplysninger
Vi anvender personoplysninger til bl.a. følgende formål:

 • Administration og forsendelse af dine varer
 • Administration i forbindelse med håndtering af efterlysning af bortkomne forsendelser
 • Inddrivelse af restance efter inddrivelsesloven
 • Udbetaling ved evt. fortrydelse

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller i det omfang, vores samarbejdspartnere skal levere varer på vegne af os.

Vi videregiver oplysninger til:

 • Leverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med opfyldelse af kontrakter, der berører
  kunderne hos os, herunder PostNord, Dao, GLS o. Lign.
 • Vi kan, hvor det er nødvendigt og i overensstemmelse med gældende lov, videregive person
  oplysninger til dets revisorer og andre eksterne rådgivere samt andre parter, der leverer produkter eller ydelser til os, som for eksempel leverandører af IT‐systemer,
 • Paraplybutik indgår de nødvendige aftaler om beskyttelse af personoplysninger med
 • Desuden kan personoplysninger videregives og overføres i forbindelse med anmodninger fra politimyndigheder, eller hvor videregivelse er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse.

Opbevaring af personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde vores leverance over for dig som kunde og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt
bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

Opdatering af personoplysninger

Vi bestræber os på at sørge for, at alle personoplysninger er korrekte og opdaterede.
Hvis du informerer os om, eller vi i øvrigt bliver opmærksomme på fejl i dine personoplysninger, vil vi
søge at få dem berigtiget, slettet eller rettet omgående.

Dine rettigheder som registreret
Du har efter databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder i relation til vores behandling af dine
personoplysninger:

 • Ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om dig selv
 • Ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
 • I særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig selv, inden tidspunktet for vores
  almindelige  generelle sletning indtræffer
 • I visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne bortset fra
  opbevaring med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres
  gældende, forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser
 • Ret til at gøre indsigelse mod, at du undergives afgørelse, der har retsvirkninger for eller i øvrigtberører dig selv i væsentlig grad, og som alene er truffet på grundlag af elektronisk behandling
 • Ret til dataportabilitet. Du kan få tilsendt de personoplysninger, du selv har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
 • Ret til at tilbagekalde et samtykke. Tilbagekaldelse af et samtykke har først virkning fra det tidspunkt, det tilbagekaldes.
 • Ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysninger om dig selv. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, eller ønsker at gøre indsigelse, kan du
kontakte os; info@paraplybutik.dk og anføre ”Persondata.

Indsigtsblanket anmodning om sletning